آخرین خبرها

index2و برای نیل به آمرزشی از پروردگار خود و بهشتی که پهنایش [ به‌قدر] آسمان‌ها و زمین است [و] برای پرهیزگاران، آماده شده‌است، بشتابید ۞ همانان که در فراخی و تنگی، انفاق می‌کنند؛ و خشم خود را فرو می‌برند؛ و از مردم درمی‌گذرند؛ و خداوند نیکوکاران را دوست دارد ۞ و آنان که چون کار زشتی کنند یا بر خود، ستم روا دارند، خدا را به یاد می‌آورند و برای گناهانشان آمرزش می‌خواهند- و چه کسی جز خدا گناهان را می‌آمرزد؟ – و برآنچه مرتکب شده‌اند، با آنکه می‌دانند [ گناه است]، پافشاری نمی‌کنند ۞ آنان، پاداششان آمرزشی از جانب پروردگارشان و بوستان‌هایی است که از زیر [درختان] آن، جویبارها روان است. جاودانه در آن بمانند، و پاداش اهل عمل چه نیکوست. (سوره آل‌عمران، آیات ۱۳۶-۱۳۳)

   

ضمن تقدیر و تشکر از شما حامی مالی پایگاه تحلیلی خبری روشنایی، امید است ضمن قبولی طاعات و عبادات از درگاه خداوند متعالی، از حمایت مالی جنابعالی در پایداری و استامت اهداف پایگاه تحلیلی خبری روشنایی مسرانه سپاسگذاری می نماییم.

از این رو شما حامی محترم می توانید با انخاب یکی از مبالغ زیر نسبت حمایت از پایگاه تحلیلی خبری روشنایی اقدام فرمایید.

درود خداوند متعال بر خیرین و مبارزین استکبار

مدیر پایگاه تحلیلی خبری روشنایی / سیدمحمود رسولی

حمایت از روشنایی به مبلغ 5000 تومان indexحمایت مالی

حمایت از روشنایی به مبلغ 15000 تومان indexحمایت مالی

حمایت از روشنایی به مبلغ 30000 تومان indexحمایت مالی

حمایت از روشنایی به مبلغ 50000 تومان indexحمایت مالی

حمایت از روشنایی به مبلغ 100000 تومان indexحمایت مالی

حمایت از روشنایی به مبلغ 150000 تومان indexحمایت مالی

حمایت از روشنایی به مبلغ 300000 تومان indexحمایت مالی

  Help Hami 1 Help Hami 2 Help Hami 3